Tako v domačem kot institucionalnem okolju je potrebno dati poudarek ustvarjanju kakovosti posameznikovega življenja, prilagojene oskrbe in zagotavljanju pravice do dostojanstva. Ustvarjanje pogojev za varno starost in dostojno življenje za vse, ki niso sposobni skrbeti sami zase, je pomembna naloga vseh nas in ne sme biti predmet razprave o smotrnosti, navsezadnje se v tem življenjskem obdobju slej ko prej znajdemo vsi.

Partnerji


Aktualno


O projektu

Staranje prebivalstva je globalni trend, ki spreminja ekonomijo in družbo po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Na tretje življenjsko obdobje se je potrebno pripraviti, tako starostniki kot njihovi svojci in sprejeti spremembe, ki pridejo z njim.

Nasilje nad starejšimi ima prav posebno mesto v kategoriji nasilja, a nikoli ne prejme enake pozornosti in je bilo ter je še vedno tabu tema v naši družbi. Še vedno se pojavlja prenizka ozaveščenost javnosti o tej problematiki v večini držav, skupaj s pomanjkanjem ustreznih predpisov, ki bi le-to regulirali. Prav tako se v mnogih strokovnih okoljih še vedno pojavlja pomanjkanje relevantnih znanj in veščin s področij prepoznavanja, preprečevanja, poročanja in ukrepanja v primeru nasilja.

Z daljšanjem življenjske dobe je trend naglega staranja prebivalstva pripeljal do vse večjega števila različnih nasilnih dejanj, kjer se stari ljudje pojavljajo kot žrtve, kot storilci pa njihovi partnerji, potomci in ostali svojci ter tudi drugi, kot so negovalno osebje, znanci ali sostanovalci v institucijah, ki so namenjene oskrbi starejših ljudi. Projekt Medgeneracijsko povezovanje za varno starost je neposredno namenjen starostnikom v domovih za starejše in tistim, ki še vedno živijo doma, strokovnim delavcem v domovih, ki delajo s starejšimi ter svojcem starostnikov. Če želimo preprečiti grdo ravnanje s starejšimi, morajo posamezniki, ki skrbijo za starejše na njihovih domovih ali v institucionalnih nastanitvah, posebno pozornost nameniti tistim z visokim tveganje, da postanejo žrtve nasilja. Potrebna je podpora, izobraževanje in pomoč vsem strokovnim delavcem na področju dela s starejšimi in svojcem, ki se odločijo, da bodo skrbeli za svojega bližnjega, da zaradi
preobremenjenosti ne bo več prihajalo do neustreznega ravnanja s starostniki, potrebnih pomoči. V ta namen bomo v okviru projekta izvedli delavnice, kjer bomo podučili tako laično kot strokovno javnost, da ta problem obstaja in o različnih oblikah, v katerih se pojavlja. Podučili ju bomo tudi o njuni etični in zakonski odgovornosti, da o tem poročata pristojnim organom.

Starejši, ki so žrtve nasilja, zaradi sramu in strahu, da bi se nasilje še povečalo, le stežka zaupajo svojo stisko, večkrat se tudi sprašujejo, kdo jim bo verjel in kako naj sploh ukrepajo. Na delavnicah ozaveščanja bomo starostnikom predstavili nesprejemljive oblike vedenja in potencialnim žrtvam zagotovili pomoč. Naš cilj je odprava predsodkov in tabujev povezanih s starostniki, povečanje empatije in strpnosti do drugačnosti ter spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje, kar bo okrepilo tudi lokalno identiteto. Kot rezultat projekta bomo usposobili in razvili profil t.i. zagovornika starejših, s čimer bomo starostnikom zagotovili osebo,ki ji lahko zaupajo in se nanjo zanesejo, da jim bo na voljo in v pomoč, ko oz.če bodo to potrebovali. Dejavnosti projekta bodo prispevale k ustvarjanju okolja, ki bo posameznikom zagotavljal občutek varnosti, sprejetosti in pripadnosti. Dobro oskrbo in kakovost življenja je potrebno zagotoviti vsem, tako tistim, ki se odločijo ostati v domačem okolju kot tistim, ki izberejo institucionalno varstvo.

Projekt se izvaja v sodelovanju z LAS za mesto in vas, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naša misija

 • Zagotoviti varnost starejših

  Prispevati k večji občutljivosti ljudi do problematike nasilja nad starejšimi ter s tem skrajšati čas odkrivanja in prijave povzročiteljev.

 • Ustaviti nasilje nad starejšimi

  Doseči ničelno toleranco oz. nesprejemljivost katerekoli oblike nasilja v družini in širši družbi nasploh.

 • Usposobiti in razviti profil zagovornika starejših

  Učinkovit, nepristranski in kvalificiran posameznik, ki bo predstavljal pozitiven proces komunikacije o potrebah starejših in ponujal rešitve, da se ustvarijo spremembe.

 • Zaščititi pravice starejših

  Nihče, ne glede na starost, ne bi smel biti podvržen zanemarjanju in nasilnemu, ponižujočemu ali brezbrižnemu obnašanju.


O partnerjih

Medgeneracijski center Bistrica izvaja dejavnosti institucionalnegavarstva starejših oseb, dnevno varstvo in začasne (kratkotrajne) namestitve, institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih ter pomoč družini na domu (socialna oskrba na domu). Imajo znanja na področju celostne skrbi za starostnika v institucionalnem varstvu in širšem okolju. Dobre izkušnje imajo z medgeneracijskim sodelovanjem z vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, upokojenci in aktivno populacijo. Že tretje leto sodelujejo v mednarodnem programu za mlade (MEPI), ki je namenjen aktivnemu, kreativnemu, angažiranemu preživljanju prostega časa. Osnovnošolci pri njih izvajajo družabništvo s starostniki v prostem času. (link do njihove strani http://www.mgcbistrica.si/)

DEOS Center starejših Medvode je zasebni socialnovarstveni zavod s koncesijo v lasti družbe DEOS,d.d., ki združuje osem centrov starejših. Sodeluje v naslednjih projektih:

Aktiven dan za aktivno starost; projekt se izvaja v sodelovanju z Zavodom AS in Fitnes kliniko. Vloga partnerja je zagotavljati prostore in strokovno pomoč, izvajanje kognitivnih vadb, kreativnih delavnic, delavnic za sprostitev in druženje. Projekt se izvaja za občane Medvod in stanovalce DEOS CS Medvode. Rezultati se vidijo v boljši psihofizični kondiciji udeleženih in se tudi merijo na določeno časovno obdobje.

Alzheimercafe; predavanja za ozaveščanje o demenci partner izvaja 3x letno v sodelovanju s Spominčico. Predavanja so namenjena predvsem svojcem obolelih za demenco in starostnikom.

Prijatelja srca; projekt temelji na prostovoljnem delu – odnosu med zaposelnimi v DEOS CS Medvode in stanovalci. Zaposleni dobijo svojega prijatelja srca med stanovalci in potem določeno število ur posvetijo temu prijatelju – gredo na kavo, sprehod, v trgovino, se pogovarjajo in včasih tudi zaupajo in rešijo določene težave neformalno. Projekt vzpodbuja medgeneracijsko sodelovanje in boljši odnos med stanovalci in zaposlenimi v DEOS CS Medvode. (spletna stran https://www.deos.si/medvode/)


Vodilni partner

Pod mentorstvom izr. prof. dr. Branka Lobnikarja je v okviru magisterija na Fakulteti za varnostne vede Teja Primc izvedla raziskavo na področju nasilja nad starejšimi v institucionalnem in domačem okolju v osrednje slovenski regiji. Kot idejni vodja projekta so njene naloge zajemale osnovanje vsebine projekta in izvedbo anketnih vprašalnikov med starostniki, starejšimi od 65 let, orientiranimi v času, prostoru in kraju, kar je predstavljalo osrednji del raziskave. Zadolžena je bila tudi za analizo in predstavitev podatkov. Kot metoda zbiranja podatkov v raziskavi je bil uporabljen vprašalnik, ki je bil izveden med 131 posamezniki, ki bivajo v domovih starejših občanov (DSO) v Ljubljani in okolici ter med 89 starejšimi občani, ki še vedno bivajo doma. Sodelovalo je 43 moških in 177 žensk, zlorabljenih je bilo 47 posameznikov, od tega 30 v domačem okolju, kjer je prevladovalo psihično nasilje, zanemarjanje in ekonomsko nasilje s strani drugih sorodnikov, partnerjev in potomcev ter 17 v DSO, kjer je prevladovalo psihično, ekonomsko in fizično nasilje s strani sostanovalcev in negovalnih oseb. Največ žrtev je bilo starejših od 75 let, večina je bila žensk. Telesna nemoč starostnika in pomanjkanje socialnih stikov povzočitelja sta bila glavna vzroka za pojav nasilja.

Z odkrivanjem in dokazovanjem nasilja nad starejšimi se ukvarja tudi Žiga Primc, ki kot zasebni detektiv vodi odkrivanje, pridobivanje in zavarovanje dokazov za uveljavljanje pravic strank pred pristojnimi organi v primerih ekonomskega, psihičnega in fizičnega nasilja nad starejšimi. V uspešno zaključenih primerih nasilja nad starejšimi je bila stranki nudena ustrezna pomoč, storilec nasilja pa prijavljen in obravnavan s strani pristojnih organov.


Evidentium, detektivske in varnostne rešitve d.o.o.